برای شادی امام زمان (عج) مایلید چندتا صلوات بفرستید؟
(23.64%) 48
10تا
(3.448%) 7
20تا
(2.463%) 5
30تا
(1.477%) 3
50تا
(0.985%) 2
75تا
(1.970%) 4
90تا
(66.00%) 134
100تا

تعداد شرکت کنندگان : 203